OCDS -

Świecki Zakon Karmelitów Bosych jest stowarzyszeniem wiernych i stanowi integralną część Zakonu Karmelitów Bosych. Karmelici świeccy uczestniczą w tym samym charyzmacie, w tych samych dobrach duchowych, z tym samym powołaniem do świętości i z tą samą misją apostolską, co zakonnicy Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i św. Teresy od Jezusa, każdy zgodnie ze swoim szczególnym stanem życia. Wnoszą do Zakonu dobra właściwe dla ich świeckiego życia. Pragną oni pogłębić swoje chrześcijańskie zobowiązanie otrzymane na chrzcie świętym. Podstawowe elementy powołania do świeckiego Karmelu można ująć w następujący sposób:

  • życie w wierności Jezusowi Chrystusowi, oparte o naśladowanie i opiekę Najświętszej Maryi Panny, której życie jest dla Karmelu ideałem upodobniania się do Chrystusa;
  • szukanie "mistycznego zjednoczenia z Bogiem" na drodze kontemplacji i aktywności apostolskiej nierozerwalnie połączonych w służbie Kościołowi;
  • nadanie szczególnej wagi modlitwie, która, karmiona słuchaniem Słowa Bożego i liturgią, sprzyja nawiązaniu przyjaźni z Bogiem nie tylko w czasie modlitwy, lecz także w życiu codziennym:
  • natchnienie modlitwy i życia apostolskim zapałem w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnoty;
  • życie w ewangelicznym zaparciu się siebie w perspektywie cnót teologicznych;
  • zaangażowanie w ewangelizację