UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
głównej Patronki, Matki i Królowej Zakonu
Niedziela, 16 lipca 2017Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła

    Najświętsza Maryja Panna została bez wątpienia ozdobiona tym wewnętrznym charyzmatem światła, jakiego wymagały Jej niewinność oraz posłannictwo. Jasno bowiem wynika z Ewangelii, jaką znajomością spraw Bożych i intuicją prorocką był napełniony Jej duch. Jednakże Bogurodzica posiadała wiarę, która zakładała nie bezpośrednią oczywistość poznania, lecz przyjmowanie prawdy na podstawie objawiającego Słowa Bożego. "W ten sposób" - stwierdza Sobór Watykański II - "także Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary". Ewangelia również zwraca uwagę na Jej pracowitą i pełną zasług drogę, kiedy przekazuje wspaniałą pochwałę Jej ducha i cnoty, wypowiedzianą przez Elżbietę: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła".
    Ta zaś główna cnota Dziewicy jest potwierdzona na tych kartach Ewangelii, które przekazują kim Ona była, co powiedziała i co uczyniła. Tym bez wątpienia Maryja pociąga nas do swej szkoły przykładu, byśmy wśród postaw Jej niezrównanej duszy wobec Misterium Chrystusa, jakie się w Niej dokonało, znajdowali cechy właściwe ludziom, którzy pragną być osobami poświęconymi Bogu według Bożej ekonomii zbawienia. Chodzi tu o takie cechy i postawy, jak: zasłuchanie, poszukiwanie, przyjmowanie, podejmowanie ofiary; chodzi o rozważanie, pytanie i oczekiwanie, o wewnętrzne posiadanie siebie, o spokojną i wolną pewność sądu, a wreszcie o modlitwę i trwanie w komunii. To wszystko było oczywiście właściwe duszy Maryi, która jako jedyna była pełna łaski i przeniknięta Duchem Świętym. A ponieważ, tak jak my, kierowała się wiarą, Jej postawy i cechy są nam tak bliskie, że możemy je nie tylko podziwiać, lecz i naśladować.
    Wasza droga jest trudną, surową i stromą drogą życia ascetycznego, tak dalece oddanego wyłącznemu poszukiwaniu wzniosłej sztuki modlitwy oraz wciąż pogłębiającej się wspólnoty z Bogiem, że czyni was rzeczywiście poszukiwaczami jedynej pełni, jedynego pokoju i jedynej miłości w zjednoczeniu duszy z Bogiem.
    Najświętsza Dziewica niech utwierdzi was w waszym karmelitańskim powołaniu; niech zachowa w was smak rzeczy duchowych; niech wyjedna nadprzyrodzone charyzmaty właściwe świętym i poznanie trudnych do osiągnięcia rzeczy boskich wraz z ich niewyrażalnymi doświadczeniami ciemnych nocy i światłem jaśniejących dni; niech udzieli wam pragnienia świętości i świadczenia o eschatologicznej wartości królestwa niebieskiego; niech sprawi, byście byli Kościołem Bożym, braterską wspólnotą i wzorem; wreszcie, niech wprowadzi was kiedyś w posiadanie chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa, którego już teraz pragnie całe wasze konsekrowane życie.

Z przemówienia papieża Pawła VI
Informujemy, że  spotkamy się w Tryszczynie w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych 13, 14, 15 lipca, o godzinie 17,00 na triduum przygotowującym do uroczystości Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, która odbędzie się 16 lipca.
Serdecznie zapraszamy.